Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Ntu 1: Thaum Tsim Ntuj Tsim Teb Mus Txog Thaum Dej Nyab

Ntu 1: Thaum Tsim Ntuj Tsim Teb Mus Txog Thaum Dej Nyab

Lub ntuj thiab lub ntiajteb los qhovtwg los? Ua li cas thiaj muaj lub hnub, lub hli, tej hnub qub, thiab ib puas tsav yam hauv ntiajteb no? Phau Vajlugkub qhia tseeb tias Vajtswv yog tus tsim tej ntawd. Yog li ntawd, peb phau ntawv no thiaj pib nrog thaum Vajtswv tsim ntuj tsim teb.

Peb yuav kawm tias Vajtswv xub tsim tej plig uas zoo li nws. Lawv yog cov tubtxib saum ntuj. Tiamsis nws tsim lub ntiajteb rau tibneeg zoo li peb. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsim tus txivneej thiab tus pojniam, npe hu ua Adas thiab Eva. Nws muab nkawd tso hauv ib lub vaj zoo nkauj heev. Tiamsis nkawd tsis mloog Vajtswv lus nkawd thiaj nyob tsis tau mus ib txhis.

Txij thaum tsim Adas mus txog thaum dej dag nyab, muaj 1,656 xyoo. Lub sijhawm ntawd muaj cov neeg phem coob heev. Nyob saum ntuj muaj cov plig peb pom tsis tau, uas yog Xatas thiab nws cov tubtxib phem. Nyob hauv ntiajteb, kuj muaj Khayee thiab cov neeg phem coob heev, thiab cov neeg muaj zog heev uas tsis tau pom dua. Tiamsis kuj muaj cov neeg zoo nyob hauv ntiajteb thiab—uas yog Anpee, Enauj thiab Nau-a. Nyob hauv NTU 1 peb yuav nyeem txog cov tibneeg no thiab tej uas tshwm sim rau lub sijhawm ntawd.

Cov tsiaj nyob hauv lub vaj Edee