Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub
Yexus nrog cov menyuam tham

PHAU ntawv no qhia txog tej zaj lus uas muaj tseeb. Tej zaj lus no yog rho los ntawm phau ntawv zoo tshaj plaws hauv qab ntuj no, uas yog phau Vajlugkub. Tej zaj lus no yuav qhia koj txog tej keeb kwm hauv lub qab ntuj no thaum Vajtswv pib tsim ib puas tsav yam los txog niaj hnub nimno. Tej lus no kuj qhia peb txog tej lus cog tseg uas Vajtswv yuav ua rau yav tom hauv ntej.

Phau ntawv no yuav pab koj to taub txog phau Vajlugkub. Nws qhia txog cov tibneeg nyob hauv phau Vajlugkub thiab tej yam uas lawv tau ua. Nws kuj qhia txog txojkev cia siab zoo tshaj plaws uas yog txojsia ntev mus ib txhis nyob lub vaj kaj siab hauv ntiajteb uas Vajtswv tau pub rau tibneeg.

Nyob hauv phau ntawv no muaj 116 zaj lus. Tau muab phau ntawv no faib ua yim ntu. Thaum pib ib ntus twg muaj ib co lus piav mentsis txog ntu ntawd. Cov lus qhia no pib thaum chiv keeb los txog rau tamsim no. Qhov no yuav pab koj pom tias tej no muaj tshwm sim rau lub caij twg.

Phau ntawv no siv tej lus yoojyim to taub heev. Nej cov uas yog menyuam yuav nyeem tau. Nej cov ua niam ua txiv yuav pom tias nej tej menyuam yaus yuav nyiam heev yog nej nyeem rau lawv mloog tas mloog thiab. Nej yuav pom tias cov hlob cov yau huv tibsi yuav xav nyeem phau ntawv no heev.

Thov nyeem cov nqe Vajlugkub uas sau rau nram qab txhua zaj lus. Cov nqe no qhia txog zaj lus ntawd. Thaum koj nyeem tas ib zaj lus, mus saib cov lus nug uas nyob tom qab Zaj 116, thiab saib koj puas nco tau cov lus teb.

Peb tau muab cov nqe Vajlugkub hauv phau ntawv no txhais kom yoojyim rau menyuam yaus to taub. Txhua zaj kawm muaj cov nqe nram qab uas qhia tias zaj kawm ntawd rho qhovtwg los.