Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Pib Kawm Vajtswv Txojlus

 LUS NUG 14

Yuav Saib Xyuas Lub Cuab Txhiaj Cuab Tam Li Cas?

Yuav Saib Xyuas Lub Cuab Txhiaj Cuab Tam Li Cas?

“Tus uas nyiam kev lomzem yuav pluag, tus uas nyiam cawv txiv hmab thiab cov roj muaj nqes yuav tsis nplua nuj.”

Paj Lug 21:17

“Tus uas qev luag li ces yog ua luag qhev.”

Paj Lug 22:7

“Nej cov muaj leejtwg uas xav ua lub chaw tsom faj es yuav tsis xub zaum xam txog tus nqe ua ntej tias muaj txaus ua kom tiav los tsis muaj? Yog tsis ua li ntawd, thaum twb tiag tej taw lawm nws ua tsis tau kom tiav, mas txhua tus uas pom yuav thuam luag nws, hais tias, ‘Tus no pib ua lawm, tiamsis nws ua tsis tau kom tiav.’ ”

Luka 14:28-30

“Thaum lawv noj tsau lawm Yexus hais rau cov thwjtim tias, ‘Cia li khaws tej uas lawv noj tsis tag cia, tsis txhob cia ib nyuag qho poob xuam mus.’ ”

Yauhas 6:12