Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Pib Kawm Vajtswv Txojlus

 LUS NUG 11

Ua Li Cas Rau Cov Neeg Tuag Lawm?

Ua Li Cas Rau Cov Neeg Tuag Lawm?

“Thaum lawv tsis ua pa lawm lawv kuj rov qab mus rau hauv av, tib hnub ntawd tej uas lawv npaj tseg lawd kuj puam tsuaj tag.”

Ntawv Nkauj 146:4

“Cov uas tseem ciaj yeej paub tias lawv yuav tuag, tiamsis cov uas tuag lawm tsis paub dabtsi li lawm, thiab lawv yuav tsis tau nqe zog dua li lawm, yuav tsis muaj leejtwg nco txog lawv. Qhov uas nws hlub thiab ntxub thiab khib twb ploj tag lawm, thiab tej uas ua hauv lub qab hnub lawv tsis muaj feem koom ua ke dua li lawm.”

Laj Lim Tswvyim 9:5, 6

“Yexus hais li ntawd tag ces nws txawm hais rau lawv tias, ‘Peb tus kwvluag Laxalau tsaug zog lawm, tiamsis kuv yuav mus tsa kom nws tsim dheev los.’ Yexus hais txog qhov uas Laxalau tuag tiamsis lawv xav tias Yexus hais txog qhov uas Laxalau pw tsaug zog xwb. Yexus thiaj qhia ncaj nraim rau lawv hais tias, ‘Laxalau twb tuag lawm.’ ”

Yauhas 11:11, 13, 14