Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUS NUG 5

Txoj Xov Hauv Phau Vajlugkub Yog Dabtsi?

Txoj Xov Hauv Phau Vajlugkub Yog Dabtsi?

“Kuv yuav ua rau koj thiab tus pojniam no ua yeeb ncuab, koj caj ces thiab tus pojniam caj ces yuav ua yeeb ncuab mus li. Tus pojniam caj ces yuav tsoo koj taubhau kom ntsoog, thiab koj yuav tom nws luj taws.”

Chiv Keeb 3:15

“Ib tsoom tebchaws hauv lub ntiajteb yuav tau koob hmoov ntawm koj caj ces, vim koj mloog kuv tej lus.”

Chiv Keeb 22:18

“Thov cia koj lub tebchaws [lossis Nceeg Vaj] los. Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb ib yam li muaj saum ntuj ceeb tsheej.”

Mathai 6:10

“Tshuav tsis ntev Vajtswv uas pub txojkev siab tus yuav muab Xatas nias ntho rau hauv nej xib taws.”

Loos 16:20

“Thaum txhua yam nyob hauv leej Tub lub qab hwjchim lawm, thaum ntawd leej Tub kuj yuav raug nyob rau hauv leej Txiv lub qab hwjchim, kom Vajtswv thiaj ua txhua yam tus thawj.”

1 Khaulee 15:28

 “Tej lus uas cog tseg rau Aplahas thiab nws caj ces . . . uas yog Khetos. Yog nej ua Khetos li lawm, nej kuj yog Aplahas caj ces.”

Kalatia 3:16, 29

“Lub ntiajteb ntxeev ua peb tus Tswv thiab nws tus Khetos li tebchaws [lossis Nceeg Vaj], mas nws yuav kav mus ib txhis tsis kawg.”

Qhia Tshwm 11:15

“Tus niag zaj yog tus nab txwj nab laug thaum ub uas hu tias Ntxwg Nyoog thiab Xatas, yog tus uas dag ntxias neeg thoob ntiajteb. Nws raug muab pov los rau hauv lub ntiajteb, thiab nws cov tubtxib saum ntuj kuj raug muab pov nrog nws ua ke los thiab.”

Qhia Tshwm 12:9

“Mas nws ntes tus zaj uas yog tus nab txwj nab laug uas yog Ntxwg Nyoog thiab yog Xatas, mas muab khi cia ib txhiab xyoo.”

Qhia Tshwm 20:2