Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUS NUG 18

Koj Yuav Txav Ze Vajtswv Li Cas?

Koj Yuav Txav Ze Vajtswv Li Cas?

“Vim koj yog tus uas mloog tej lus thov. Ib tsoom neeg sawvdaws yuav tuaj cuag koj.”

Ntawv Nkauj 65:2

“Koj cia li tso siab plhuav rau [Yehauvas] kawg siab kawg ntsws, koj tsis txhob vam khom koj li kev txawj ntse. Cia li lees yuav nws rau txhua txojkev uas koj mus, mas nws yuav pub koj taug txojkev ncaj.”

Paj Lug 3:5, 6

“Txojsia ib txhis tsis kawg yog li no, yog qhov uas lawv paub koj uas yog tus Vajtswv tib leeg uas yog tus tseem Tswv thiab paub Yexus Khetos uas koj txib los.”

Yauhas 17:3

“Tiamsis [Vajtswv] yeej tsis nyob deb ntawm peb txhua tus.”

Tubtxib Tes Haujlwm 17:27

“Kuv thov Vajtswv li no tias thov kom nej txojkev sib hlub loj zuj zus tuaj thiab muaj kev paub muaj kev nkag siab txhua yam.”

Filipi 1:9

 “Yog nej cov leejtwg tsis muaj tswvyim, cia tus ntawd thov Vajtswv uas muaj lub siab dav pub rau txhua tus tsis thuam leejtwg li, mas Vajtswv yuav pub tswvyim rau nws.”

Yakaunpau 1:5

“Cia li txav los ze Vajtswv mas nws yuav los ze nej. Nej cov neeg muaj txim, cia li ntxuav nej txhais tes kom huv. Nej cov uas muaj ob lub siab, cia li ntxuav nej lub siab kom dawb huv.”

Yakaunpau 4:8

“Qhov uas peb hlub Vajtswv yog li no, yog qhov uas peb tuav rawv nws tej lus nkaw. Nws tej lus nkaw tsis ua nra hnyav rau peb.”

1 Yauhas 5:3