Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Pib Kawm Vajtswv Txojlus

 LUS NUG 6

Phau Vajlugkub Twb Sau Li Cas Txog Tus Mexiyas Ua Ntej Lawd?

Phau Vajlugkub Twb Sau Li Cas Txog Tus Mexiyas Ua Ntej Lawd?

LUS FAJLEM

“Au Npelehee Efathaʼe, . . . yuav muaj ib tug tshwm hauv koj los rau kuv, yog tus uas yuav ua tus thawj kav cov Yixayee.”

Mikha 5:2

TIAV LI CAS

“Thaum yug Yexus rau hauv lub moos Npelehee uas nyob hauv Yudia tebchaws, yog thaum Helauj ua vajntxwv kav, txawm muaj ib co neeg txawj ntse tuaj sab hnub tuaj rau hauv Yeluxalees nug hais tias.”

Mathai 2:1

LUS FAJLEM

“Lawv muab kuv tej ris tsho faib, kuv lub tsho lawv muab ua ntawv rho.”

Ntawv Nkauj 22:18

TIAV LI CAS

“Lawv thiaj sib hais tias, ‘Peb tsis txhob muab dua, peb cia li ua ntawv rho saib leejtwg tau.’ Ua li no thiaj tiav raws li Vajtswv tej lus hais tias, ‘Lawv muab kuv tej ris tsho faib, kuv lub tsho lawv muab ua ntawv rho.’ Cov tub rog thiaj ua li ntawd.”

Yauhas 19:24

 LUS FAJLEM

“Nws tsom kwm lawv tej pob txha huvsi, tsis lov ib tug li.”

Ntawv Nkauj 34:20

TIAV LI CAS

“Thaum lawv los txog ntawm Yexus kuj pom tias Yexus tu siav lawm, lawv thiaj tsis tsoo Yexus li.”

Yauhas 19:33

LUS FAJLEM

“Thaum lawv tsa muag ntsia kuv uas lawv xuas hmuv nkaug ces lawv yuav quaj ntsuag nws yam nkaus li cov uas muaj tib tug menyuam xwb los tuag lawm es quaj, thiab yuav quaj nyiav yam nkaus li cov uas tus tub hlob tuag es quaj nyiav heev.”

Xekhaliya 12:10

TIAV LI CAS

“Tiamsis muaj ib tug tub rog txawm xuas hmuv nkaug Yexus sab tav mas los ntshav thiab dej tamsid.”

Yauhas 19:34

LUS FAJLEM

“Lawv txawm luj peb caug sekhee nyiaj ua nqe zog rau kuv.”

Xekhaliya 11:12, 13

TIAV LI CAS

“Thaum ntawd kaum ob tug thwjtim tus uas npe hu ua Yudas Ikhali-au txawm mus cuag cov pov thawj hlob, thiab hais tias, “Yog kuv muab Yexus cob rau nej, nej yuav muab dabtsi rau kuv?” Lawv txawm suav peb caug lub nyiaj rau nws.”

Mathai 26:14, 15; 27:5