Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUS NUG 7

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Tiam Peb Nyob No?

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Tiam Peb Nyob No?

“Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws . . . Tej xwm txheej no huvsi yog pib mob plab yug menyuam xwb.”

Mathai 24:7, 8

“Yuav muaj ntau tus cuav xibhwb cev lus tshwm tuaj ua rau neeg coob coob yuam kev. Vim kev phem nthuav dav zuj zus, tej neeg coob coob txojkev hlub yuav txias zuj zus mus.”

Mathai 24:11, 12

“Thaum nej hnov suab ua tsov ua rog thiab hnov moo ua rog, tsis txhob poob siab. Tej no yeej yuav tsum tshwm los tiamsis tsis tau txog thaum kawg.”

Malakau 13:7

“Yuav muaj ntuj qeeg loj thiab yuav muaj kev tshaib kev nqhis thiab mob kis rau ntau qhov, thiab yuav muaj tej xwm txheej txaus ntshai thiab tej txujci tseem ceeb los saum ntuj los.”

Luka 21:11

 “Koj yuav tsum nkag siab qhov no, tiam kawg yuav yog lub sijhawm txom nyem nyuaj siab kawg. Rau qhov neeg yuav xam pom lawv tus kheej xwb, ntshaw nyiaj txiag, khav theeb, muab hlob, saib tsis taus luag, tsis mloog niam txiv lus, tsis nco luag txiaj ntsig, tsis yuav Vajtswv, tsis hlub luag, tsis zam txim, xyav luag moo, tsis tswj lub siab, ua neeg nyaum, ntxub qhov zoo, fav xeeb rau luag, ua siab heev, tsab ua loj, nyiam kev lomzem heev dua li nyiam Vajtswv. Lawv ua txuj tuav Vajtswv txojkev ntawm lub ncauj xwb, tiamsis tsis lees yuav txojkev ntawd lub hwjchim. Cia li txav deb ntawm cov neeg ntawd.”

2 Timaute 3:1-5