“Leejtwg muab qhov rooj thaiv dej hiavtxwv cia, rau thaum dej tshwm plaws hauv ntiajteb lub plab los? Yog thaum kuv tsim huab ua tsoos tsho rau hiavtxwv hnav, thiab muab qhov tsaus ntuj nti ua daim ntaub qhwv hiavtxwv, thiab tu ciam rau dej nyob thiab ua qhov rooj ua las tav rau, thiab hais tias, ‘Koj mus tau deb npaum li no xwb, tsis txhob mus dhau ciam, koj tej nthwv dej uas khav ntxhias tsuas ntas txij li no xwb.’ ”

Yauj 38:8-11

“Tej dej huvsi ntws rau hauv hiavtxwv tiamsis hiavtxwv kuj tsis puv, dej ntws qhovtwg los kuj ntws rov rau qhov ntawd.”

Laj Lim Tswvyim 1:7

“Nws nthuav lub ntuj sab ped rau saud uas nyob do cuas, thiab muab lub ntiajteb dai rau lub chaw uas nyob khoob ntshuv.”

Yauj 26:7