Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Pib Kawm Vajtswv Txojlus

 LUS NUG 13

Phau Vajlugkub Hais Li Cas Txog Kev Ua Haujlwm?

Phau Vajlugkub Hais Li Cas Txog Kev Ua Haujlwm?

“Koj pom tus uas txawj txawj ua haujlwm los tsis pom? Nws yuav tau mus nyob ntawm tej vajntxwv xubntiag, tsis yog nyob ntawm cov uas tsis muaj meej.”

Paj Lug 22:29

“Tus uas txeev ua tub sab kuj tsis txhob ua dua li lawm, cia nws siv nws txhais tes ua tej haujlwm zoo mas zoo dua, kom thiaj li muaj faib rau cov uas cheem tsum.”

Efexau 4:28

“Thiab paub tias qhov uas muaj noj muaj haus thiab tau kev zoo siab ntawm tej haujlwm huvsi uas ua, yog yam uas Vajtswv pub rau neeg.”

Laj Lim Tswvyim 3:13