Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Pib Kawm Vajtswv Txojlus

 LUS NUG 2

Peb Yuav Tsum Ua Li Cas Peb Thiaj Paub Vajtswv?

Peb Yuav Tsum Ua Li Cas Peb Thiaj Paub Vajtswv?

“Tsis txhob cia phau ntawv kevcai no ncaim ntawm koj lub qhov ncauj mus. Koj yuav tsum niaj hnub niaj hmo tshawb nrhiav kom koj thiaj paub ceev faj ua raws li txhua yam uas sau rau hauv thiab koj thiaj li vam meej thiab ua tau txhua yam tiav zoo.”

Yausua 1:8

“Thiab lawv nyeem phau ntawv uas yog Vajtswv txoj kevcai meej meej, thiab txhais lub ntsiab cov pejxeem thiaj nkag siab tej lus uas nyeem ntawd.”

Nehemi 8:8

“Tus uas tau nyob kaj siab lug, yog tus uas tsis taug txojkev uas cov neeg limhiam qhia, . . . Qhov uas ua rau nws zoo siab yog [Yehauvas] txoj kevcai, nws tshawb nrhiav [Yehauvas] txoj kevcai nruab hnub hmo ntuj. . . . Txhua yam uas nws ua nws vam meej.”

Ntawv Nkauj 1:1-3

“Fili txawm dhia mus txog mas hnov nws nyeem xibhwb Yaxaya uas cev Vajtswv lus phau ntawv, thiaj nug tias, ‘Koj nkag siab tej uas koj nyeem los tsis nkag?’ Tus nraug sam teb tias, ‘Yog tsis muaj leejtwg txhais yuav ua li cas nkag siab tau?’ ”

Tubtxib Tes Haujlwm 8:30, 31

 “Txij thaum tsim ntuj tsim teb los, txawm yog neeg tsis pom Vajtswv zoo li cas, los Vajtswv lub hwjchim uas nyob mus ib txhis thiab qhov uas nws yog Vajtswv kuj tshwm meej rau hauv txhua yam uas tsim los lawd. Yog li ntawd neeg tsis muaj lus cav li.”

Loos 1:20

“Cia li ua tej haujlwm no thiab siv zog ua kom txhua tus thiaj pom tias koj kheev hlob zuj zus.”

1 Timaute 4:15

“Peb cia li ua tib zoo saib yuav ua li cas ib leeg thiaj txhawb tau ib leeg lub zog kom sib hlub thiab ua haujlwm zoo, thiab tsis txhob tseg qhov uas tuaj txoos.”

Henplais 10:24, 25

“Yog nej cov leejtwg tsis muaj tswvyim, cia tus ntawd thov Vajtswv uas muaj lub siab dav pub rau txhua tus tsis thuam leejtwg li, mas Vajtswv yuav pub tswvyim rau nws.”

Yakaunpau 1:5