Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUS NUG 16

Yuav Ua Li Cas Thiaj Nyiaj Dhau Tej Kev Ntxhov Siab?

Yuav Ua Li Cas Thiaj Nyiaj Dhau Tej Kev Ntxhov Siab?

“Cia li muab koj lub nra tso plhuav rau [Yehauvas], mas nws yuav tuav rawv koj, nws yuav tsis cia cov neeg ncaj ncees ua zog kais.”

Ntawv Nkauj 55:22

“Tus neeg nquag tej hom phiaj yeej coj kom nws muaj nplua mias, tiamsis txhua tus uas maj ua dog ua dig yeej tu pluas xwb.”

Paj Lug 21:5

“Koj tsis txhob ntshai, vim kuv nrog nraim koj, tsis txhob poob siab vim kuv yog koj tus Vajtswv. Kuv yuav pub zog rau koj, kuv yuav pab koj, kuv txhais tes uas kov yeej yuav tuav rawv koj.”

Yaxaya 41:10

“Nej cov muaj leejtwg txojkev txhawj yuav txuas tau nws txojsia ntev ib tshim ntxiv?”

Mathai 6:27

“Vim li no tsis txhob txhawj txog tagkis rau qhov tagkis yeej muaj kev txhawj rau tagkis lawm. Txhua hnub li kev ceeblaj kuj txaus txhua hnub lawm.”

Mathai 6:34

 “Xam pom tias yam twg tsim txiaj kawg nkaus.”

Filipi 1:10

“Tsis txhob txhawj rau ib yam dabtsi, tiamsis cia li taij thiab thov thiab ua Vajtswv tsaug qhia txhua yam uas koj cheem tsum rau nws paub. Mas Vajtswv txojkev siab tus uas ntau dhau li neeg nkag siab tau yuav tsom kwm nej lub siab thiab nej tej kev xav cia rau hauv Yexus Khetos.”

Filipi 4:6, 7