Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUS NUG 15

Yuav Ua Li Cas Thiaj Muaj Kev Kaj Siab?

Yuav Ua Li Cas Thiaj Muaj Kev Kaj Siab?

“Tus uas tau nyob kaj siab lug, yog tus uas tsis taug txojkev uas cov neeg limhiam qhia, thiab tsis nrog cov neeg muaj txim sawv ua ke, thiab tsis nrog cov neeg uas nyiam thuam luag zaum ua ke. Qhov uas ua rau nws zoo siab yog [Yehauvas] txoj kevcai, nws tshawb nrhiav [Yehauvas] txoj kevcai nruab hnub hmo ntuj. Nws zoo yam li tus ntoo uas cog rau ntawm ntug dej, txi txiv raws caij raws nyoog, cov nplooj tsis tuag tshav tsis qhuav. Txhua yam uas nws ua nws vam meej.”

Ntawv Nkauj 1:1-3

“Noj zaub tsuag nyob sib hlub zoo dua noj nyuj rog nyob sib ntxub.”

Paj Lug 15:17

“[Yehauvas] uas yog tus txhiv nej thiab yog tus Dawb Huv hauv cov Yixayee hais li no hais tias, ‘Kuv yog [Yehauvas], yog nej tus Vajtswv, kuv qhuab qhia tej uas muaj nuj nqes rau nej thiab coj nej taug txojkev uas tsim nyog mus.’ ”

Yaxaya 48:17

“Koj yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li koj hlub koj tus kheej.”

Mathai 22:39

 “Nej xav kom lwm tus ua li cas rau nej, nej cia li ua ib yam li ntawd rau lwm tus.”

Luka 6:31

“Cov uas hnov Vajtswv tej lus thiab coj raws nraim thiaj yog cov uas tau nyob kaj siab lug.”

Luka 11:28

“Ceev faj tib zoo tsis txhob ua siab hlob rau txhua yam, rau qhov neeg txojsia tsis yog nyob ntawm qhov uas muaj nplua mias.”

Luka 12:15

“Tiamsis yog peb muaj noj muaj hnav peb yuav txaus siab rau tej ntawd.”

1 Timaute 6:8

“Qhov uas pub rau luag ua rau yus kaj siab dua li txais luag li los.”

Tubtxib Tes Haujlwm 20:35