“Mauxe txawm muab [Yehauvas] txhua lo lus sau cia.”

Khiav Dim 24:4

“Thaum tus ntawd ntaus nkauj nog ncas, mas [Yehauvas] lub hwjchim los rau saum Elisa, mas Elisa hais tias, ‘[Yehauvas] hais li no tias, “Kuv yuav ua kom lub hav qhuav no muaj pas dej puv nkaus.” ’ ”

2 Vajntxwv 3:15, 16

“Daniyee ua npau suav thiab ua yog toog hauv nws taubhau rau thaum nws pw saum lub txaj. Nws thiaj muab zaj npau suav ntawd sau cia hais li no.”

Daniyee 7:1

“Thaum nej tau txais Vajtswv txojlus uas nej tau hnov ntawm peb, nej tsis tau txais yuav yam li yog neeg tej lus tiamsis txais yuav raws li qhov tseeb yog Vajtswv txojlus.”

1 Thexalaunika 2:13

“Vajtswv txojlus txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los.”

2 Timaute 3:16