Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Pib Kawm Vajtswv Txojlus

Pib Kawm Vajtswv Txojlus

YUAV NRHIAV COV NQE VAJLUGKUB LI CAS

Phau Vajlugkub muaj 66 phau ntawv me me nyob rau hauv. Tau muab cov ntawv no faib ua 2 ntus. Ntu 1 yog Cov Nqe Lus Henplais thiab lus Alas. Feem coob muab ntu no hu ua “Phau Qub.” Ntu 2 yog Cov Nqe Lus Kili uas feem coob muab hu ua “Phau Tshiab.” Tau muab txhua phau ntawv faib ua tej tshooj thiab tej nqe. Thaum nyeem txog cov nqe Vajlugkub thawj tug zauv qhia tias yog tshooj twg, tus zauv ua qab qhia tias yog nqe twg. Yog li ntawd, thaum pom “Chiv Keeb 1:1” qhia tias yog phau ntawv Chiv Keeb tshooj 1, nqe 1.