Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUS NUG 19

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Xwb?

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Xwb?

COV NQE LUS HENPLAIS (“PHAU QUB”)

THAWJ 5 PHAU NTAWV:

Chiv Keeb, Khiav Dim, Levi Tej Kevcai, Xwm Txheej Taug Kev, Kevcai

Cov ntawv no qhia txog thaum ntuj tsim teb raug mus txog thaum cov Yixayee ciaj ua ib haiv neeg

12 PHAU NTAWV KEEB KWM:

Yausua, Cov Thawj, Luv

Cov ntawv no qhia txog thaum cov Yixayee nkag mus rau hauv lub tebchaws uas Vajtswv cog tseg thiab txog tej xwm txheej uas muaj tom qab ntawd

1 thiab 2 Xamuyee, 1 thiab 2 Vajntxwv, 1 thiab 2 Vaj Keeb Kwm

Cov ntawv no qhia txog cov Yixayee tej keeb kwm mus txog thaum Yeluxalees raug puam tsuaj

Exala, Nehemi, Exathaw

Cov ntawv no qhia txog thaum cov Yudai dim cev qhev hauv Npanpiloo rov mus nyob lawv qub teb qub chaw

5 PHAU NTAWV PAJ HUAM:

Yauj, Ntawv Nkauj, Paj Lug, Laj Lim Tswvyim, Xalaumoo Zaj Nkauj

Tej nkauj thiab tej paj lug

 17 PHAU NTAWV FAJ LEM:

Yaxaya, Yelemi, Zaj Nkauj Ntsuag, Exekhee, Daniyee, Hauxeya, Yau-ee, Amau, Aunpadiya, Yauna, Mikha, Nahu, Hanpaku, Xefaniya, Hakai, Xekhaliya, Malakhi

Tej lus faj lem uas sau txog Vajtswv cov tibneeg

COV NQE LUS KILI (“PHAU TSHIAB”)

4 TXOJ XOV ZOO:

Mathai, Malakau, Luka, thiab Yauhas

Keeb kwm txog Yexus lub neej thiab tes num tshaj tawm txoj xov zoo

TUBTXIB TES HAUJLWM (1 PHAU NTAWV):

Keeb kwm txog lub koom txoos Khixatia thiab tes haujlwm tshaj tawm txawv tebchaws

21 TSAB NTAWV RAU COV KOOM TXOOS:

Loos, 1 thiab 2 Khaulee, Kalatia, Efexau, Filipi, Khaulauxi, 1 thiab 2 Thexalaunika

Tej ntawv uas sau mus rau cov koom txoos Khixatia

1 thiab 2 Timaute, Titau, Filemoo

Cov ntawv uas sau mus rau tej tug Khixatia

Henplais, Yakaunpau, 1 thiab 2 Petus, 1, 2, thiab 3 Yauhas, Yuda

Lwm cov ntawv uas sau rau cov Khixatia

QHIA TSHWM (1 PHAU NTAWV):

Tej lus faj lem uas tus tubtxib Yauhas tau ua yog toog pom