Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Pib Kawm Vajtswv Txojlus

Pib Kawm Vajtswv Txojlus

Nrhiav kom tau phau Vajlugkub tej lus teb rau 20 cov lus nug tseem ceeb.

Vajtswv Yog Leejtwg?

Muaj ntau txoj kev ntseeg qhia tias Vajtswv yog ib tug uas peb paub tsis meej txog, tiamsis phau Vajlugkub tsis qhia li ntawd.

Peb Yuav Tsum Ua Li Cas Peb Thiaj Paub Vajtswv?

Puas yog peb nyeem phau Vajlugkub xwb ces twb tau lawm?

Leejtwg Sau Phau Vajlugkub?

Puas yog ib phau ntawv uas tsuas qhia tibneeg lub tswvyim xwb, lossis yog Vajtswv lub tswvyim rhawv?

Tej Yam Uas Phau Vajlugkub Qhia Txog Lub Ntiajteb Puas Muaj Tseeb?

Yog tias phau Vajlugkub los ntawm Vajtswv los ces nws yuav tsum qhia qhov tseeb txog tej txujci hauv lub ntiajteb.

Txoj Xov Hauv Phau Vajlugkub Yog Dabtsi?

Kaum nqe uas qhia txog Vajlugkub lub ntsiab.

Phau Vajlugkub Twb Sau Li Cas Txog Tus Mexiyas Ua Ntej Lawd?

Ntau cov lus faj lem uas muaj tiav rau ntawm Yexus tsis yog Yexus rab peevxwm ua es thiaj muaj tiav.

Phau Vajlugkub Qhia Li Cas Txog Tiam Peb Nyob No?

Qhov uas kev tsov kev rog, kev tshaib kev nqhis, kev tsis coj cai, thiab kev tsis paub qhov zoo ntawm qhov phem loj zuj zus tuaj txhais li cas tiag?

Puas Yog Vajtswv Tsim Kev Txom Nyem?

Puas yog peb raug kev txom nyem rau qhov nws sim peb?

Vim Li Cas Muaj Kev Txom Nyem?

Yog tias tsis yog los ntawm Vajtswv los, kev txom nyem los ntawm qhov twg los?

Phau Vajlugkub Cog Lus Li Cas Txog Yav Tom Hauv Ntej?

Tej zaum koj yuav zoo siab heev thaum koj kawm txog phau Vajlugkub cov lus cog tseg.

Ua Li Cas Rau Cov Neeg Tuag Lawm?

Tom qab kev tuag, tsuas mus thawj thiab lawm xwb lov?

Peb Puas Yuav Rov Qab Pom Cov Tuag Lawm?

Puas yog tuag ces tas li ntawd lawm xwb?

Phau Vajlugkub Hais Li Cas Txog Kev Ua Haujlwm?

Coob leej dhuav haujlwm thiab tos tsis taus txog hnub lawv tsis tas yuav ua haujlwm lawm. Puas yog Vajtswv tsim kom lub neej zoo li no?

Yuav Saib Xyuas Lub Cuab Txhiaj Cuab Tam Li Cas?

Lub tswvyim hauv phau Vajlugkub yuav pab tau kom koj tsis txhob mus huas ntau yam los ua cuab txhiaj cuab tam.

Yuav Ua Li Cas Thiaj Muaj Kev Kaj Siab?

Phau Vajlugkub qhia tias yuav tsum taug txojkev twg thiaj nrhiav tau kev kaj siab thiab lub neej nyob tus yees.

Yuav Ua Li Cas Thiaj Nyiaj Dhau Tej Kev Ntxhov Siab?

Yog tias peb tsis paub yuav ua li cas thiaj nyiaj dhau peb tej kev ntxhov siab phau Vajlugkub yuav pab tau peb.

Phau Vajlugkub Pab Tau Koj Tsev Neeg Li Cas?

Saib seb koj tsev neeg yuav muaj peevxwm nrhiav tau kev sib haum xeeb thiab kev thaj yeeb li cas.

Koj Yuav Txav Ze Vajtswv Li Cas?

Koj yeej muaj peevxwm ua Vajtswv ib tug phoojywg zoo heev.

Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Xwb?

Saib seb muaj li cas hauv phau Vajlugkub.

Koj Yuav Tsum Ua Li Cas Phau Vajlugkub Thiaj Pab Tau Koj?

Txawm tias koj nyeem txog nqe Vajlugkub twg los, yog koj nrhiav cov lus teb rau plaub lo lus nug no, koj yuav nrhiav tau kev pab rau koj lub neej.