Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntaub Ntawv Loj Thiab Me Siv Los Kawm Phau Vajlugkub

Siv tej ntaub ntawv no los pab koj kawm phau Vajlugkub ib lub ntsiab zuj zus. Yog koj xav theej cov ntawv no tawm rau hauv koj lub koos pis tawj (computer) los tau. Tau muab tej ntaub ntawv kawm Vajlugkub kaw ua suab rau sawvdaws theej tawm, kuj muaj ua ntau yam lus piav tes thiab.

Yog koj xav tau ib yam lus twg, xaiv yam lus ntawd nram no thiab nias Nrhiav. Txhua phau uas muaj ua yam lus ntawd mam li tshwm tawm. Yog koj paub tias phau ntawd hu li cas, koj ntaus rau nram no los tau thiab.

 

SAIB
Saib Tag Nrho Ua Ke
Saib Ib Qho Zuj Zus

Examining the Scriptures Daily—2018—Large Print

Ntawv Caw Rooj Sib Txoos 3 Hnub 2017 (Qhia Vajlugkub Hauv Tej Nroog Loj)

Yehauvas Cov Timkhawv Phau Ntawv Tshawb Nrhiav Vajlugkub—Phau 2016

‘Mus Coj Tibneeg Los Ua Kuv Li Thwjtim, Thiab Muab Lawv Ua Kevcai Raus Dej’

Ntawv Caw Tuaj Kev Sib Txoos

Lub Lim Tiam Ua Ntej Yexus Tuag

Tau muab phau hauv Is Taws Nej kho dua lawm, tiamsis tsis tau kho cov uas luam tawm.