Theej Tawm:

(Yauhas 15:13)

 1. Peb Leej Txiv Yehauvas,

  Peb sawvdaws tos ntsoov koj.

  Tus nqe txhiv koj pub dawb

  Tso tau peb dim plaws.

  Peb cob lub neej rau koj,

  Yam zoo tshaj peb muab hlo,

  Peb yuav qhia koj lub ntsiab

  Ua raws li koj siab nyiam.

  (TXAIS)

  Koj pub koj tib leeg Tub,

  Txhua tus thiaj seev suab hu

  Zaj nkauj qhuas koj mus ib txhis,

  Vim koj tau pub koj tib leeg Tub.

 2. Koj siab dawb koj siab zoo

  Koj lub npe nrov ncha moo;

  Peb thiaj xav los cuag koj

  Nrog koj sib raug zoo.

  Tiamsis yam tseem ceeb tshaj

  Uas muaj nqes dua lwm yam,

  Koj muab Leej Tub cov ntshav

  Los txhiv tibneeg txojsia.

  (TXAIS)

  Koj pub koj tib leeg Tub,

  Txhua tus thiaj seev suab hu

  Zaj nkauj qhuas koj mus ib txhis,

  Vim koj tau pub koj tib leeg Tub..

  (XAUS LUS)

  Peb Leej Txiv Yehauvas, peb thov los ua koj tsaug,

  Ua koj tsaug Yehauvas uas koj pub koj tib leeg Tub.

(Rho ntawm Yh. 3:16; 1Yh. 4:9.)