Theej Tawm:

(Qhia Tshwm 11:15; 12:10)

 1. Yehauvas, koj ib txwm muaj nyob,

  Yuav nyob ib txhiab ib txhis.

  Koj muab lub zwm txwv rau Leej Tub;

  Koj pub nws muaj hwjchim.

  Lub Nceeg Vaj twb sawv kav lawm ces

  Tsis ntev yuav kav thoob plaws ntiajteb.

  (TXAIS)

  Nimno txojkev cawm dim,

  Lub hwjchim, thiab nceeg vaj los txog.

  Lub Nceeg Vaj kav lawm tiag.

  Peb thov: “Cia li los! Cia li los!”

 2. Hnub kawg rau Ntxwg Nyoog los yuav txog;

  Yuav txog caij tshem nws tawm.

  Txawm peb nyob lub sijhawm nyuaj siab,

  Tib pliag xwb twb yuav kawg.

  Lub Nceeg Vaj twb sawv kav lawm ces

  Tsis ntev yuav kav thoob plaws ntiajteb.

  (TXAIS)

  Nimno txojkev cawm dim,

  Lub hwjchim, thiab nceeg vaj los txog.

  Lub Nceeg Vaj kav lawm tiag.

  Peb thov: “Cia li los! Cia li los!”

 3. Cov tubtxib saum ntuj zoo siab hlo

  Qw nrov qhuas Yehauvas.

  Saum ntuj muaj kev xyiv fab lawm tiag

  Vim tias tsis muaj Xatas.

  Lub Nceeg Vaj twb sawv kav lawm ces

  Tsis ntev yuav kav thoob plaws ntiajteb.

  (TXAIS)

  Nimno txojkev cawm dim,

  Lub hwjchim, thiab nceeg vaj los txog.

  Lub Nceeg Vaj kav lawm tiag.

  Peb thov: “Cia li los! Cia li los!”