Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

PHAU TSOM FAJ

Nug Li No: Koj xav puas yuav muaj ib hnub uas muaj tiav raws li 2 nqe Vajlugkub no?

Nyeem Nqe No: QTsh. 21:3, 4

Hais Li No: Phau Tsom Faj no qhia tias Vajtswv yuav ua li cas thiaj muaj tiav raws li cov lus cog tseg no, thiab seb ho pab tau koj li cas.

VAJLUGKUB QHIA

Nug Li No: Muaj tej txhia xav tias Vajtswv yog tus kav lub ntiajteb. Tiamsis koj puas tau paub tias phau Vajlugkub tsis hais li ntawd?

Nyeem Nqe No: 1Yh. 5:19

Hais Li No: Phau ntawv no yuav piav meej txog tej uas phau Vajlugkub hais thiab tseem piav ntau tshaj ntawd thiab.

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.