Yehauvas xav kom Yauj thov Nws pab Elifa, Npida, thiab Xaufa

42:7-10

  • Yehauvas hais kom Elifa, Npida, thiab Xaufa mus cuag Yauj es ua kevcai hlawv xyeem

  • Yehauvas xav kom Yauj thov nws pab lawv

  • Tom qab Yauj thov tag, Yehauvas foom koob hmoov rau Yauj

Yehauvas foom koob hmoov rau Yauj vim nws tuav rawv txojkev ntseeg thiab thev dhau tej kev txom nyem

42:10-17

  • Yehauvas tshem Yauj tej kev txom nyem thiab kho nws tus mob zoo

  • Thaum dhau tej xwm txheej phem lawd, Yauj tej kwvtij phoojywg tuaj nplij Yauj siab

  • Yehauvas foom koob hmoov rau Yauj muaj ntau dua qub 2 npaug

  • Yauj thiab nws tus pojniam rov yug tau 10 tus menyuam ntxiv

  • Yauj tseem ua neej nyob tau 140 xyoo ntxiv thiab nws pom nws tej xeeb leej xeeb ntxwv txog plaub tiam neeg