Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Koj Puas Siv JW Library?

Koj Puas Siv JW Library?

JW Library yog ib yam twj (software application) dawb xwb uas muab nruab tau rau hauv xov tooj, koos pis tawj, lossis lwm yam twj ntawm tes. Siv tau los theej tawm phau Vajlugkub, tej ntaub ntawv, tej yeeb yaj kiab, thiab tej suab kaw.

YUAV NRUAB LI CAS: Mus nrhiav JW Library hauv Is Taws Nej thiab muab nruab rau hauv koj lub twj. Thaum nruab tau lawm, koj mam li xaiv seb koj yuav theej dabtsi tawm. Yog koj tsis muaj Is Taws Nej hauv tsev ces mus tom Tsev Nceeg Vaj, tom tsev rau ntawv, lossis tom tej khw kas fes (coffee) uas muaj Is Taws Nej. Tom qab theej tau lawd, tsis tas yuav siv Is Taws Nej tso saib. Tiamsis yuav muaj tej yam tshiab tawm hauv JW Library. Yog li ntawd, ib ob lub lim tiam twg zoo rau koj rov mus saib thiab theej tawm tej yam tshiab.

VIM LI CAS HO NRUAB? Koj zoo siv JW Library thaum koj kawm Vajlugkub thiab mus kev sib txoos. Zoo siv thaum mus tshaj tawm txoj xov zoo. Thaum mus ub mus no, kuj yoojyim siv los nrog tibneeg tham txog phau Vajlugkub thiab.