THAUM KAWM VAJLUGKUB:

  • Nyeem phau Vajlugkub thiab phau Niaj Hnub Tshawb Nrhiav. Nias lub cim no los cim cia qhov uas koj tabtom nyeem, kom lwm zaus koj thiaj rov mus nrhiav tau

  • Nyeem phau Yearbook, Phau Tsom Faj, thiab lwm tej ntaub ntawv

  • Npaj rau tej kev sib txoos thiab kos tej lus teb tseg

  • Saib tej yeeb yaj kiab

THAUM MUS KEV SIB TXOOS:

  • Nrhiav tej zaj uas nyuam qhuav nyeem tas lawd

  • Tsis tas yuav nqa ntau phau ntawv mus tom kev sib txoos. Muab tej ntaub ntawv theej tawm rau hauv koj lub twj, koj thiaj tau saib thiab hu nkauj. Tej nkauj tshiab uas tsis tau muab ntxiv rau hauv phau nkauj twb muaj nyob hauv JW Library lawm

THAUM MUS QHIA VAJLUGKUB:

  • Siv JW Library los qhia Vajlugkub rau tibneeg. Yog muaj tus nyiam, pab theej tawm cov ntaub ntawv rau hauv nws lub twj

  • Yog xav nrhiav tej lub ntsiab twg hauv tej ntaub ntawv ces nias lub cim no

  • Tso yeeb yaj kiab. Yog tus tswv tsev muaj menyuam koj kuj tso ib zaj, Ua Yehauvas Tus Phoojywg, lossis tso zaj Kawm Vajlugkub Ua Dabtsi? kom rub tau nws los kawm Vajlugkub. Yog koj ntsib ib tug uas hais lwm yam lus, ces tso ib zaj ua nws yam lus rau nws saib

  • Muab ib nqe Vajlugkub uas koj tau theej tawm ua lwm yam lus rau ib tug saib. Thaum nrhiav tau nqe Vajlugkub lawm, nias nqe ntawd ces nias lub cim uas zoo li phau ntawv