Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

PHAU TSOM FAJ

Nug Li No: Thaum muaj kev nyuaj siab, txhua tus yeej xav tau kev nplig siab. Leejtwg thiaj nplig tau peb?

Nyeem Nqe No: 2Khl. 1:3, 4

Hais Li No: Phau Tsom Faj no qhia tias Vajtswv yuav nplig peb li cas.

PHAU TSOM FAJ (sab kawg nkaus)

Nug Li No: Tej txhia xav tias Vajtswv lub Nceeg Vaj nyob hauv neeg lub siab xwb; lwm cov ho xav tias lub nceeg vaj yog txojkev thaj yeeb uas tibneeg ua kom muaj hauv lub ntiajteb no. Ua li koj xav li cas xwb?

Nyeem Nqe No: Dny. 2:44

Hais Li No: Raws li phau Vajlugkub qhia, Vajtswv lub Nceeg Vaj yog ib lub tseem fwv tiag tiag. Zaj no yuav piav ntxiv tias phau Vajlugkub qhia li cas txog lub tseem fwv ntawd.

QHIA TXOG QHOV TSEEB

Nug Li No: Vajtswv puas hlub thiab mob siab txog peb?

Nyeem Nqe No: 1Pt. 5:7

Qhov Tseeb: Vajtswv hlub peb heev nws thiaj caw kom peb thov nws.

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.