Yog ib tug menyuam yaus qheb qhov rooj, peb yuav tsum nug seb nws niam nws txiv puas nyob tsev. Peb nrog nws niam nws txiv tham thiaj qhia tias peb saib taus nkawd. (P.L. 6:20) Txawm tus menyuam hu kom peb mus hauv tsev los peb yuav tsum tos nws niam nws txiv tso. Yog nkawd tsis nyob tsev, lwm zaus peb mam rov mus dua.

Txawm nws yog ib tug hluas los peb yuav tsum nug seb nws niam nws txiv puas nyob thiab. Yog nkawd tsis nyob lawm, zoo rau peb nug seb nkawd puas kam nws txais tej ntaub ntawv mus nyeem. Peb mam muab rau nws thiab qhia nws txog lub vej xaij jw.org.

Thaum peb rov mus xyuas ib tug hluas uas xav kawm, peb yuav tsum nrog nws niam nws txiv tham. Ua li no nkawd thiaj paub tias peb tuaj ua dabtsi. Peb kuj tau qhia rau nkawd tias phau Vajlugkub pab tau tsev neeg heev. (Nt.Nk. 119:86, 138) Yog peb saib taus nws niam nws txiv ces yuav qhuas tau Yehauvas. Tej zaum lawv tsev neeg tibsi yuav tau hnov txoj xov zoo thiab.1Pt. 2:12.