Qhia Vajlugkub rau ob niam tub hauv lub xeev West Bengal tebchaws Idia

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 9 Hlis Xyoo 2016

Cov Qauv

Yuav tseb Phau Tsom Faj thiab qhia tias Vajtswv khuvleej peb li cas? Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

‘Ua Lub Neej Raws Li Yehauvas Txoj Kevcai’

Yuav ua lub neej raws li Yehauvas txoj kevcai li cas? Tus uas sau zaj nkauj 119 tseg tus qauv zoo heev rau peb xyaum.

LUB NEEJ KHIXATIA

Yog Ib Tug Menyuam Yaus Qheb Qhov Rooj

Yuav ua li cas thiaj saib taus cov niam cov txiv?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

‘Txojkev Pab Kuv Tuaj Ntawm Yehauvas Tuaj’

Ntawv Nkauj 121 piav tias Yehauvas tiv thaiv nws cov tibneeg li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Nws Tsim Tau Peb Zoo Kawg Li

Ntawv Nkauj 139 Davi piav tias Vajtswv tau tsim ib puas tsav yam zoo kawg li.

LUB NEEJ KHIXATIA

Thaum Qhia Vajlugkub Yuav Tau Zam Dabtsi?

Thaum qhia Vajlugkub yuav tau zam dabtsi thiaj qhia raug tus kawm lub siab?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Tsim Nyog Qhuas Yehauvas Tus Muaj Hwjchim Loj Kawg Nkaus

Ntawv Nkauj 145 piav tias Davi xav li cas rau Yehauvas vim Nws tsom kwm Nws cov tub qhe txhua tus.

LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num—Txhawb Lawv Tuaj Kev Sib Txoos

Yog cov uas kawm Vajlugkub tuaj kev sib txoos, lawv txojkev ntseeg yuav yimhuab loj hlob zuj zus.