Exekhee zaj yog toog txog lub tuam tsev pab kom cov Yixayee uas poob cev qhev tso siab tias yuav rov muaj kev pe hawm tseeb dua. Tiam kawg no, txojkev pe hawm tseeb tau “raug muab tsa ua lub roob uas siab dhau,” thiab peb yog cov tawm hauv txhua lub tebchaws uas sau nthwv tuaj rau saum lub roob ntawd. (Yxy. 2:2) Qhov uas koj tau los paub Yehauvas thiab ua nws tes haujlwm muaj nqes heev. Koj puas niaj hnub xav txog qhov no?

TEJ KOOB HMOOV NTAWM TXOJKEV PE HAWM TSEEB:

  • Zaub mov ntawm sab kev ntseeg uas teb tau tej lus nug tseem ceeb, pab tau peb ua neej, thiab pub tau txojkev cia siab rau peb.​—Yxy. 48:17, 18; 65:13; Loos 15:4

  • Kwvtij nkauj muam thoob ntiajteb.​—Nt.Nk. 133:1; Yh. 13:35

  • Nrog Vajtswv ua tes haujlwm uas txaus siab tshaj plaws.​—Ttx. 20:35; 1Khl. 3:9

  • “Vajtswv txojkev siab tus” uas txhawb tau peb lub zog thaum peb raug kev nyuaj siab.​—Flp. 4:6, 7

  • Lub siab kaj siab huv.​—2Tmt. 1:3

  • Kev sib raug zoo nrog Yehauvas.​—Nt.Nk. 25:14

Kuv yuav ua li cas qhia tias kuv saib txojkev pe hawm tseeb rau nqe?