Exekhee zaj yog toog txog lub tuam tsev yog los pab kom cov uas poob cev qhev tso siab tias yuav rov muaj kev pe hawm tseeb dua. Thiab pab kom lawv nco ntsoov txojkev pe hawm tseeb tej kevcai.

Cov pov thawj yuav tau cob qhia Vajtswv tej kevcai rau cov pejxeem

44:23

Sau cia tej uas huv thiab tsis huv uas tus qhev ncaj thiab ntse tau qhia rau peb. (kr-E 110-117)

Cov pejxeem yuav tau txhawb nqa cov uas ua thawj

45:16

Peb yuav ua li cas txhawb nqa cov txwj laus hauv lub koom txoos?