Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

QHIA TXOG QHOV TSEEB

Nug Li No: Vim li cas peb ho yug los ua tibneeg?

Nyeem: Nt.Nk. 37:29

Qhov Tseeb: Vajtswv tsim kom tibneeg nyob hauv ntiajteb no mus ib txhis.

VAJTSWV MUAJ XOV ZOO RAU PEB!

Nug Li No: Peb yuav nrhiav xov zoo qhovtwg? [Tso zaj yeeb yaj kiab Koj Puas Xav Hnov Xov Zoo?]

Nyeem: Yxy. 52:7

Hais Li No: Phau ntawv no muaj “xov zoo hais txog zaj uas zoo,” rho hauv phau Vajlugkub los.

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.