Exekhee zaj yog toog txog lub tuam tsev qhia tias Yehauvas haiv neeg yuav zoo siab hlo xyeem pub rau Nws. Ua li, peb txhua tus muaj feem pub rau Yehauvas li cas?​—Hnpl. 13:15, 16.

Thaum koj ua ib tug pab thov kev, kuj yog koj xyeem pub rau Yehauvas. Pib lub 9 Hlis xyoo 2017 mus txog lub 8 hli xyoo 2018, ntau lub hlis yuav muaj 5 lub lim tiam. Cov uas ua haujlwm 5 hnub kuj tau zoo ua ib tug pab tho kev. Tsis tas li ntawd, lub 3 Hlis lossis lub 4 Hlis, thiab thaum tus kwvtij ncig xyuas thaj tsam tuaj xyuas lub koom txoos, cov uas pab tho kev yuav tshaj tawm 30 teev xwb los tau.

Yog peb ua tsis tau ib tug pab tho kev peb yuav ua li cas? Peb kuj ua npaum li peb ua tau kom hajyam txawj qhia thiab qhia ntau zog ntxiv. Txawm peb ua tau li cas los xij, cia peb txojkev hlub Yehauvas txhawb kom xyoo no, peb muab yam zoo tshaj plaws pub rau Yehauvas!​—Hxy. 14:2.

Kuv yuav xyaum ua lub siab kub lug li Sabina Hernández li cas?

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB, MUAJ YEHAUVAS KUV YEEJ YUAV UA TAU XWB, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Ua cas Sabina ho xav ua Yehauvas tes haujlwm ntxiv?

  • Sabina tus qauv txhawb tau koj li cas?

  • Pib lub 9 Hlis xyoo 2017 mus txog lub 8 Hli xyoo 2018, koj ua tau ib tug pab tho kev rau hli twg thiab hli twg?