Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Cov tshaj tawm tseb phau Xov Zoo hauv tebchaws Azerbaijan

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 8 Hli Xyoo 2017

Cov Qauv

Cov qauv qhia qhov tseeb tias vim li cas Vajtswv ho tsim tibneeg. Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Pub Nqe Zog Rau Ib Haiv Neeg Uas Tsis Paub Nws

Yehauvas twb pub nqe zog rau Npanpiloo tom qab lawv mus ntaus Thailab tau 13 lub xyoos. Yog peb tau tso txhua yam tseg thiab rau siab ntso ua Yehauvas tes haujlwm nws yuav yimhuab foom koob hmoov li cas rau peb?

LUB NEEJ KHIXATIA

Xyaum Vajtswv Tus Cwj Pwm​—Txo Hwjchim

Vim li cas yuav tsum txo hwjchim? Yuav tsum txo hwjchim li cas? Kev thov Vajtswv thiab Yexus tus qauv pab tau peb txo hwjchim li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Tus Faj Xwm Tes Haujlwm Tseem Ceeb Heev

Tus faj xwm tes haujlwm tseem ceeb heev vim nws yog tus zov rawv tsam muaj yeeb ncuab tuaj ntaus lub nroog. Yehauvas txib kom Exekhee ua ib tug “faj xwm rau cov Yixayee” li cas?

LUB NEEJ KHIXATIA

Xyaum Vajtswv Tus Cwj Pwm​—Ua Siab Tawv

Vim li cas peb yuav tsum ua siab tawv txhob ntshai tibneeg? Yog peb xav ntsoov txog Yehauvas tej kev cawm dim, thov Vajtswv thiab tso siab plhuav rau Yehauvas, yuav pab kom peb ua taus siab tawv li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Kau Hauv Makau Tebchaws Yuav Raug Rhuav Tshem

Phau Vajlugkub piav tias yuav zoo li cas ua ntej Kau hauv Makau tebchaws raug rhuav tshem, thiab tom qab ntawd yuav zoo li cas.

LUB NEEJ KHIXATIA

Xyaum Vajtswv Tus Cwj Pwm​—Kev Ntseeg

Txawm yuav nyuaj npaum li cas, los peb yuav tsum muaj kev ntseeg li Aplahas. Peb yuav ua li cas tsav kev ntseeg ruaj khov thiab muaj kev hlub rau Vajtswv?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Exekhee Ua Yog Toog Pom Lub Tuam Tsev

Chav zov khuav thiab tej ncej siab siab qhia rau peb tias Yehauvas tej kevcai siab thiab dawb huv npaum li cas. Zaj yog toog no txhawb tau koj li cas?

LUB NEEJ KHIXATIA

Kuv Ua Puas Tau Ib Tug Pab Tho Kev?

Thaum koj ua ib tug pab thov kev, kuj yog koj xyeem pub rau Yehauvas. Ua li, koj ua puas tau?