Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

KOJ TSEV NEEG YEEJ NRHIAV TAU KEV ZOO SIAB

Nug Li No: Hmoob ib txwm ntseeg tias tibneeg los ntawm thawj ob niam txiv los. Koj xav kev txij nkawm yog leejtwg rhawv?

Nyeem Nqe No: Ch.K. 2:22

Hais Li No: [Tham thawj nqe ntawm sab 3.] Ntu no piav tias Vajtswv pab li cas ob niam txiv thiaj txawj sib hlub.

COB KOJ COV MENYUAM

Nug Li No: Niaj hnub no, tej niam tej txiv yeej cob qhia lawv cov menyuam kom ua neeg zoo. Koj xav puas tseem ceeb rau lawv ua li ntawd?

Nyeem Nqe No: P.L. 22:6

Hais Li No: Tej niam txiv ib txhia xav tias thaum loj hlob lawm, cov menyuam mam paub tab zuj zus. Tiamsis nqe Vajlugkub no qhia tias tseem ceeb heev rau cov niam txiv cob qhia tej menyuam thaum yau los. Phau ntawv no yuav pab tau cov niam txiv.

MLOOG VAJTSWV LUS KOJ THIAJ MUAJ SIA NYOB MUS IB TXHIS

Nug Li No: Peb sawvdaws puavleej muaj npe. Yog li Vajtswv ne, nws lub npe hu li cas?

Nyeem Nqe No: Kh.D. 3:14, 15, hauv qab taw qhia

Hais Li No: Phau ntawv no piav ntxiv tej uas phau Vajlugkub qhia txog Vajtswv. [Mus saib sab 6 thiab 7.]

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.