Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 8 Hli Xyoo 2016

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tseb Phau Tsom Faj Tshwj Xeeb Rau Lub 9 Hlis Ntuj

Tseb Phau Tsom Faj Tshwj Xeeb Rau Lub 9 Hlis Ntuj

Thoob ntiajteb tibneeg raug kev txom nyem nyuaj siab ntau yam. (L.Tsy. 4:1) Yog li ntawd, lub 9 Hlis no peb yuav tseb Phau Tsom Faj tshwj xeeb uas piav txog kev nplig siab. Rau siab ntso tseb Phau Tsom Faj. Peb xav ntsib tibneeg tim ntsej tim muag thiaj nplig tau lawv, yog tsis muaj neeg nyob tsev ces txhob muab tseg cia rau ntawm qhov rooj.

YUAV HAIS LI CAS

“Thaum muaj kev nyuaj siab, txhua tus yeej xav tau lwm tus los nplig. Leejtwg thiaj nplig tau peb? [Nyeem 2 Khaulee 1:3, 4.] Phau Tsom Faj no qhia tias Vajtswv xav nplig peb lub siab.”

Yog nws nyiam thiab txais Phau Tsom Faj, . . .

TSO ZAJ KAWM VAJLUGKUB UA DABTSI? RAU NWS SAIB

Nug seb nws puas xav kawm Vajlugkub.

NPAJ IB LUB NTSIAB ROV MUS XYUAS NWS

Nug nws ib los es lwm zaus mam rov mus teb, xws li “Vim li cas Vajtswv cia muaj kev limhiam?