VIM LI CAS HO TSEEM CEEB: Yuav kom Yehauvas txaus siab, cov kawm Vajlugkub yuav tsum muab lawv tus kheej cob rau nws thiab ua kevcai raus dej. (1Pt. 3:21) Yog lawv coj raws li lawv tau cog tseg, Yehauvas yuav tiv thaiv lawv txojkev ntseeg. (Nt.Nk. 91:1, 2) Lawv yuav tsum hlub Yehauvas thiab nco nws txiaj ntsig vim tus Khixatia tsis yog muab nws lub neej cob rau ib tug tibneeg, ib lub koom haum, lossis ib teg haujlwm twg, tiamsis yog cob rau Yehauvas.Loos 14:7, 8.

YUAV TAU UA LI NO:

  • Thaum neb kawm Vajlugkub, tham seb nws kawm tau li cas txog Yehauvas. Txhawb kom nws nyeem Vajlugkub txhua hnub thiab thov Yehauvas “tsis tu ncua.”1Thxk. 5:17; Yknp. 4:8

  • Txhawb kom nws muaj lub hom phiaj ntawm sab kev ntseeg uas muab nws tus kheej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej. Pab kom nws txawj tsa tes teb thiab qhia Vajlugkub rau lwm tus. Nco ntsoov tias Yehauvas tsis yuam leejtwg los teev tiam nws. Yehauvas xav kom txhua tus zoo siab hlo muab lawv tus kheej cob rau nws.—Kc. 30:19, 20

  • Txhawb kom nws hloov nws lub neej, nws thiaj ua tau haum Yehauvas siab thiab ua tau kevcai raus dej. (P.L. 27:11) Tej zaum koj yuav tau siv sijhawm ntev loo pab nws muab tus neeg qub tso tseg, hloov los ua tus tshiab. (Efx. 4:22-24) Muab tej zaj hu ua “Vajlugkub Kho Tau Lub Neej” hauv Phau Tsom Faj rau nws nyeem

  • Qhia nws tias thaum koj teev tiam Yehauvas, koj muaj kev xyiv fab npaum li cas.Yxy. 48:17, 18