PHAU TSOM FAJ

Nug Li No: Puas yog Vajtswv tsim kom tibneeg txawj laus txawj tuag?

Nyeem: QTsh. 21:4

Hais Li No: Puas yog ua neej nyob puv 120 xyoo xwb? Phau Tsom Faj no yuav piav seb phau Vajlugkub qhia li cas.

QHIA TXOG QHOV TSEEB

Nug Li No: Vim li cas muaj kev txom nyem ua luaj li?

Nyeem: 1Yh. 5:19

Qhov Tseeb: Xatas Ntxwg Nyoog yog tus kav lub qab ntuj.

KEV KAWM VAJLUGKUB ZOO LI CAS?

Hais Li No: Yehauvas Cov Timkhawv qhia Vajlugkub dawb xwb. Lawv zoo siab teb cov lus nug no: Vim li cas muaj kev txom nyem ua luaj li? Yuav ua li cas yus tsev neeg thiaj muaj kev kaj siab? Zaj yeeb yaj kiab no piav tias peb qhia Vajlugkub li cas. [Tso zaj yeeb yaj kiab Kev Kawm Vajlugkub Zoo Li Cas?] Cia wb kawm phau ntawv no. [Muab ib phau twg rau nws saib. Yog muaj sijhawm, ua yeeb yam seb yuav kawm Vajlugkub li cas.]

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.