Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Mus tshaj tawm ib lub tsev rau ib lub hauv tebchaws Ithali

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 7 Hli Xyoo 2017

Cov Qauv

Yuav tseb Phau Tsom Faj thiab yuav qhia qhov tseeb tias vim li cas ho muaj kev txom nyem ua luaj. Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Koj Puas Muaj Lub Siab Uas Yog Nqaij?

Thaum peb koom ib yam kev lomzem twg lossis tseev zam, peb lub siab puas cob qhia peb? Lub siab uas yog nqaij txhais li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Koj Puas Ua Raws Li Koj Cog Tseg?

Vim Vajntxwv Xedekhiya hla nws tej lus cog tseg nws thiaj raug teeb meem. Peb kawm tau li cas los ntawm tej no?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Vajtswv Zam Txim Tas, Nws Puas Cib Nyeej?

Phau Vajlugkub muaj tej pov thawj twg qhia tias Yehauvas yeej zam txim tiag? Tej uas Yehauvas ua rau Davi, Manaxe, thiab Petus pab tau peb tso siab tias thaum nws zam txim nws yuav tsis cib nyeej.

LUB NEEJ KHIXATIA

Koj Puas Tseem Nyuaj Siab Rau Koj Tej Kev Txhaum?

Txawm Yehauvas twb zam txim rau peb lawm los, tej zaum peb tseem nyuaj siab rau peb tej kev txhaum. Dabtsi thiaj yuav pab tau peb?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Tus Muaj Feem Thiaj Tau Ua Vajntxwv

Exekhee zaj lus faj lem t muaj tiav rau Yexus li cas? Tej no qhia li cas rau peb txog Vajtswv Yehauvas?

LUB NEEJ KHIXATIA

Thaum Sawv Ntawm Taw Rooj, Koj Puas Paub Cai?

Thaum peb sawv ntawm taw rooj, nco ntsoov tias muaj neeg pom peb, lossis mloog tej uas peb tham. Peb yuav ua li cas qhia tias peb paub cai?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Zaj Lus Faj Lem Txog Thailab Pab Peb Ruaj Siab Rau Yehauvas Txojlus

Tau muaj tiav raws nkaus li Exekhee zaj lus faj lem txog lub nroog Thailab.