Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

PHAU TSOM FAJ

Nug Li No: Koj xav phau Vajlugkub yog Vajtswv txojlus tiag, puas yuav muaj dabtsi rhuav tau li?

Nyeem Nqe No: Yxy. 40:8

Hais Li No: Phau ntawv no qhia tias ua li cas phau Vajlugkub thiaj nyob los txog tiam no.

PHAU TSOM FAJ (sab kawg nkaus)

Nug Li No: Koj xav li cas txog lo lus nug no. [Nyeem thawj lo lus nug ntawm sab 32.] Ib txhia xav tias kev ntseeg ces yog neeg tsim xwb. Ho muaj lwm cov xav tias Vajtswv tsim tej kev ntseeg kom peb thiaj txav ze rau nws. Koj xav puas yog li ntawd thiab?

Nyeem Nqe No: Yknp. 1:27

Hais Li No: Zaj no piav ntxiv tias phau Vajlugkub qhia li cas. Lwm hnub kuv mam rov tuaj nrog koj tham txog lub ntsiab no dua.

VAJTSWV MUAJ XOV ZOO RAU PEB!

Nug Li No: Thaum tibneeg nyeem phau Vajlugkub coob leej pom tias cuag li yog tshaj xov xwm rau niaj hnub no ntag. Koj puas tau hnov lossis tau pom muaj tiav raws li cov nqe Vajlugkub no?

Nyeem Nqe No: 2Tmt. 3:1-5

Hais Li No: Ua cas tej no ho yog xov zoo rau cov uas hlub Vajtswv? Phau ntawv no yuav teb lo lus nug no. [Nthuav mus rau zaj 1, nqe 2.]

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.