Niaj hnub no, yoojyim rau peb nrhiav yam ub yam no los tab kaum peb. Txawm peb khwv kom tau tej ntawd los peb yuav tau lauj sijhawm siv, kho, thiab tu huvsi. Yexus coj lub neej yoojyim, nws tsis cia ib yam dabtsi tab kaum Vajtswv tes num.Mth. 8:20.

Koj yuav ua li cas coj lub neej kom yoojyim koj thiaj tau kev mus qhia Vajlugkub ntau dua? Koj yuav hloov li cas xwv ib tug hauv koj tsev neeg thiaj ua tau tus tho kev thiab? Txawm koj twb ua haujlwm puv ntoob rau Yehauvas lawm los koj puas cia tej ub tej no los txiav koj lub sijhawm zuj zus? Lub neej yoojyim uas siv los ua Yehauvas tes haujlwm, yog lub uas kaj siab thiab txaus siab kawg li.1Tmt. 6:7-9.

Sau seb yuav hloov koj lub neej li cas kom yoojyim.