Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 7 Hli Xyoo 2016

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | NTAWV NKAUJ 74-78

Nco Txog Yehauvas Tej Haujlwm

Nco Txog Yehauvas Tej Haujlwm

Peb yuav tsum ua tib zoo xav txog tej haujlwm zoo uas Yehauvas tau ua

74:16; 77:6, 11, 12

 • Thaum peb nyeem Vajtswv Txojlus yog peb ua tib zoo xav txog tej uas peb nyeem, peb yuav cim tau tej lus ntawd rau nruab siab thiab yuav nco Yehauvas txiaj ntsig rau tej zaub mov ntawm sab kev ntseeg

 • Yog peb ua tib zoo xav txog Yehauvas, peb yuav nco ntsoov nws tej txujci phimhwj thiab nws tej lus cog tseg rau yav tom hauv ntej

Yehauvas tej haujlwm zoo, ib txhia yog li no:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

 • Tej uas nws tau tsim

  Peb yimhuab kawm txog tej uas Yehauvas tau tsim, peb yimhuab phimhwj

 • Cov kwvtij uas tuav haujlwm hauv lub koom txoos

  Peb yuav tsum mloog cov uas Yehauvas tsa los coj lub koom txoos thiab nyob hauv lawv qab kev tswjhwm

 • Tej kev cawm dim

  Yog peb nco ntsoov tej uas Yehauvas tau ua los cawm nws haiv neeg dim, peb yuav hajyam muaj kev ntseeg tias nws xav tsom kwm nws haiv neeg thiab nws yeej muaj peevxwm ua tau li ntawd