Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 7 Hli Xyoo 2016

 LUB NEEJ KHIXATIA

Koj Ua Puas Tau 1 Xyoos?

Koj Ua Puas Tau 1 Xyoos?

Ua dabtsi? Ua ib tug tho kev tiag! Koj yuav tau txais koob hmoov ntau heev!P.L. 10:22.

YOG KOJ THO KEV, KOJ YUAV TAU TEJ KOOB HMOOV NO:

  • Koj yuav yimhuab nyiam mus tshaj tawm thiab yuav txawj qhia Vajlugkub zuj zus ntxiv

  • Koj txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas yuav loj hlob. Koj hajyam qhia txog nws, koj hajyam pom nws tej yeeb yam qhuas lug zoo kawg nkaus

  • Thaum koj xub nrhiav lub Nceeg Vaj ua ntej, koj yuav txaus siab uas koj tsis xam pom koj tus kheej xwb. Koj yuav muaj kev xyiv fab vim tsis yog koj txais luag li los, tiamsis koj pub rau luag.Mth. 6:33; Ttx. 20:35

  • Koj yuav muaj feem nrog cov tho kev koom ua ntej rooj sib txoos 1 hnub, thaum tus kwvtij saib xyuas thaj tsam tuaj, thiab thaum muaj Kev Kawm Rau Cov Tho Kev

  • Koj yuav nrhiav tau coob tus uas xav kawm Vajlugkub

  • Koj yuav nrog cov kwvtij nkauj muam mus tshaj tawm ua ke, nej ib leeg yuav txhawb tau ib leeg lub zog.Loos 1:11, 12