Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 7 Hli Xyoo 2016

 LUB NEEJ KHIXATIA

Teem Sijhawm Tho Kev

Teem Sijhawm Tho Kev

Yog koj xav ua ib tug tho kev, koj yuav tsum teem sijhawm zoo zoo tias yuav mus qhia Vajlugkub rau thaum twg. Yog koj qhia tau 18 txoos teev txhua lub lim tiam, koj yuav ua tau ib tug tho kev. Koj tseem muaj sijhawm mus ua si thiab! Txawm yuav muaj dabtsi tab kaum, xws li kev mob nkeeg los yog huab cua phem, yog koj ua tib zoo teem sijhawm koj yuav ua tau. Cov qauv nram no yuav pab tau cov tshaj tawm uas ua haujlwm 2 los yog 3 hnub, cov ua haujlwm 5 hnub, thiab cov uas muaj mob muaj nkeeg es mus tsis taus ntev tibsi. Tej zaum pib lub 9 Hlis no, ib tug hauv koj tsev neeg kuj ua tau ib tug tho kev thiab. Hmo nej tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke muab qhov no los txhawb seb.

KUV UA HAUJLWM OB PEB HNUB

Hnub 1

UA HAUJLWM

Hnub 2

UA HAUJLWM

Hnub 3

UA HAUJLWM

Hnub 4

6 teev

Hnub 5

6 teev

Hnub 6

4 teev

Hnub 7

2 teev

KUV UA HAUJLWM 5 HNUB

Hnub 1

2 teev

Hnub 2

2 teev

Hnub 3

KEV SIB TXOOS

Hnub 4

2 teev

Hnub 5

2 teev

Hnub 6

6 teev

Hnub 7

4 teev

KUV MUAJ MOB MUAJ NKEEG

Hnub 1

SO

Hnub 2

3 teev

Hnub 3

3 teev

Hnub 4

3 teev

Hnub 5

3 teev

Hnub 6

3 teev

Hnub 7

3 teev