Txhua tus yuav tsum pom tias peb kub siab rau kev pe hawm tseeb

69:9

  • Davi kub siab lug ua raws li Yehauvas lub siab nyiam mus tas nws lub neej

  • Davi tsis xav cia leejtwg thuam saib tsis taus Yehauvas lub npe

Cov laus txhawb tau cov hluas kom kub siab tiag

71:17, 18

  • Tej zaum Davi yog tus uas sau zaj nkauj no, nws xav txhawb kom ib tiam dhau ib tiam kub siab tiag

  • Cov niam txiv thiab cov Khixatia paub tab yuav txhawb tau cov hluas

Yog peb kub siab tiag, peb yeej qhia lwm tus txog tej uas lub Nceeg Vaj yuav ua

72:3, 12, 14, 16-19

  • Nqe 3—Yuav muaj kev thaj yeeb thoob ntiajteb

  • Nqe 12—Yuav muaj kev cawm dim rau cov txom nyem

  • Nqe 14—Yuav tsis muaj kev sib ntaus sib tua

  • Nqe 16—Yuav muaj zaub mov nplua mias