Ib tug pojniam de nplooj tshuaj yej hauv tebchaws Cameroon tau hnov txoj xov zoo

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 7 Hli Xyoo 2016

Cov Qauv

Yuav tseb Phau Tsom Faj thiab phau Vajtswv Muaj Xov Zoo Rau Peb! li cas? Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Qhuas Yehauvas Tus Uas Mloog Tej Lus Thov

Vim li cas ho zoo rau koj thov Yehauvas pab koj ua raws li koj tau cog lus rau nws lawd? Thaum koj thov Yehauvas, koj yuav ua li cas qhia tias koj tso siab rau nws? (Ntawv Nkauj 61-65)

LUB NEEJ KHIXATIA

Ua Lub Neej Yoojyim Pab Tau Peb Qhuas Vajtswv

Yog koj ua tau lub neej yoojyim lawd, koj yuav muaj sijhawm mus ua dabtsi thiab? Koj yuav xyaum Yexus lub neej yoojyim li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Haiv Neeg Kub Siab Rau Kev Pe Hawm Tseeb

Peb kawm tau dabtsi los ntawm qhov uas Davi kub siab ua li Yehauvas siab nyiam? Yog peb muaj lub siab kub lug rau kev pe hawm tseeb, peb yuav ua dabtsi xwb? (Ntawv Nkauj 69-72)

LUB NEEJ KHIXATIA

Koj Ua Puas Tau 1 Xyoos?

Cov uas tho kev yuav tau koob hmoov thiab lub neej uas txaus siab rau.

LUB NEEJ KHIXATIA

Teem Sijhawm Tho Kev

Koj puas paub tias txawm ib tug twg tsis muaj sijhawm thiab muaj mob muaj nkeeg los, nws tseem ua tau ib tug tho kev thiab?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Nco Txog Yehauvas Tej Haujlwm

Yehauvas tej haujlwm zoo yog dabtsi xwb? Yog peb ua tib zoo xav txog tej ntawd, pab tau peb li cas? (Ntawv Nkauj 74-78)

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Hauv Koj Lub Neej Leejtwg Yog Tus Tseem Ceeb Tshaj?

Tus sau zaj nkauj 83 qhia tias Vajtswv Yehauvas yog tus uas tseem ceeb tshaj hauv nws lub neej. Peb yuav xyaum nws li cas?