Thaum peb raug kev sim siab lossis raug kev tsim txom, zoo rau peb xyaum Yexus. (1Pt. 2:21-23) Txawm luag hais phem rau Yexus los, nws tsis hais pauj. (Mk. 15:29-32) Ua li cas Yexus ho nyiaj taus? Nws twb txiav txim siab lawm tias nws yuav ua raws li Yehauvas siab nyiam. (Yh. 6:38) Tsis tas li ntawd xwb, nws xav txog “txojkev zoo siab uas nyob tom nws hauv ntej.”​—Hnpl. 12:2.

Peb yuav ua li cas thaum luag ua tsis ncaj rau peb vim peb txojkev ntseeg? Peb tsis ua “phem pauj phem.” (Loos 12:14, 17) Yog peb coj raws li Yexus, peb yuav muaj kev xyiv fab rau qhov peb paub tias peb ua haum Vajtswv siab.​—Mth. 5:10-12; 1Pt. 4:12-14.

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB YEHAUVAS LUB NPE YOG QHOV TSEEM CEEB TSHAJ, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Tus muam Pho Ze Nkaws (Pötzinger) * ua tib zoo siv lub sijhawm uas nws raug kaw li cas?

  • Kwvtij Pho Ze Nkaws thiab nws tus pojniam thev tej yam twg thaum nkawd nyob hauv yeej?

  • Ua cas nkawd thiaj thev dhau?

Thaum raug kev tsim txom, cia li taug raws Khetos tus hneev taw

^ nqe 6 Nkawd lub xeem kuj sau li no thiab: Poetzinger.