Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Ceev Faj Thaum Siv Tej Vej Xaij Ntaus Phoojywg

Ceev Faj Thaum Siv Tej Vej Xaij Ntaus Phoojywg

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB: Tej vej xaij ntaus phoojywg kuj zoo rau peb siv tiamsis peb yuav tsum ceev faj thiab. Tej txhia Khixatia siv tej vej xaij ntaus phoojywg los nrog tsev neeg thiab tej phoojywg sib txuas lus. Lwm cov xum tsis siv hlo li. Nco ntsoov tias Xatas xav kom peb siv tej vej xaij ntaus phoojywg mus ua tej yam tsis zoo kom peb puas koob puas npe thiab txo peb txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Zoo rau peb xyaum Yexus es coj raws li tej hauv paus ntsiab lus hauv phau Vajlugkub, peb thiaj zam dhau.​—Lk. 4:4, 8, 12.

YUAV ZAM TEJ YAM TWG:

  • Txhob siv heev dhau lawm. Yog peb pheej xauj tej vej xaij ntaus phoojywg heev dhau lawm, peb yuav tsis muaj sijhawm rau tej yam ntawm sab kev ntseeg

    Tej hauv paus ntsiab lus: Efx. 5:15, 16; Flp. 1:10

  • Tsis txhob saib tej yam phem. Yog koj pheej saib tej duab uas tsis tsim nyog saib, yuav rub tau koj mus saib tej duab liab qab lossis mus ua kev plees kev yi. Tsis tas li ntawd xwb, tsis txhob nyeem tej zaj uas cov fav xeeb sau txog Yehauvas thiab

    Tej hauv paus ntsiab lus: Mth. 5:28; Flp. 4:8

  • Tsis txhob tso tawm tej lus lossis duab uas tsis raug ntsej raug muag. Yog peb tsis ceev faj, peb yuav tso tawm tej lus lossis tej duab tsis zoo rau hauv tej vej xaij ntaus phoojywg. Tej yam zoo li no yuav ua rau yus puas koob puas npe lossis ua rau lwm tus qaug zog ntawm sab kev ntseeg

    Tej hauv paus ntsiab lus: Loos 14:13; Efx. 4:29

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB YUAV SIV TEJ VEJ XAIJ NTAUS PHOOJYWG LI CAS?, TOM QAB NTAWD THAM SEB YUAV ZAM TEJ YAM HAUV COV DUAB NO LI CAS: