Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 6 Hli Xyoo 2017

Cov Qauv

Cov Qauv

TSIM DHEEV!

Nug Li No: Phau Vajlugkub puas yog Vajtswv lub tswvyim los yog neeg lub xwb?

Nyeem: 2Tmt. 3:16

Hais Li No: Phau Tsim Dheev! no piav 3 yam uas qhia tias phau Vajlugkub yeej yog Vajtswv lub tswvyim tiag.

QHIA TXOG QHOV TSEEB

Nug Li No: Peb yuav tsum saib txojsia li cas?

Nyeem: QTsh. 4:11

Qhov Tseeb: Vim Vajtswv yog tus pub txojsia, peb yuav tsum saib txojsia muaj nqes. Peb xyuam xim tsis tua neeg vim peb khuvxim txojsia heev.

YUAV UA LI CAS TSEV NEEG THIAJ MUAJ KEV ZOO SIAB?

Nug Li No: Daim ntawv no muaj ib co lus nug. [Muab daim ntawv tseb cev rau tus tswv tsev.] Koj xav, lo twg thiaj yog?

Nyeem: Lk. 11:28

Hais Li No: Daim ntawv no qhia tias nqe Vajlugkub no yuav pab tau koj tsev neeg li cas, thiab vim li cas peb thiaj ntseeg tau phau Vajlugkub.

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.