Vajtswv Yehauvas muab kevcai rau noob neej, kom lawv paub coj zoo. Xws li kev txij nkawm, Vajtswv txoj kevcai qhia tias ob niam txiv yuav tsum nyob ua ke mus li. (Mth. 19:4-6, 9) Vajtswv txwv tsis pub ua plees ua yi. (1Khl. 6:9, 10) Nws tej hauv paus ntsiab lus cob kom nws haiv neeg txawj xaiv tsoos tsho hnav, luag thiaj pom tias lawv yog neeg dawb huv.​—Kc. 22:5; 1Tmt. 2:9, 10.

Niaj hnub no, coob leej tsis kam coj raws li Vajtswv tej kevcai. (Loos 1:18-32) Lawv pom lub qab ntuj hnav tsoos tsho, tu plaub hau, thiab coj cwj pwm li cas, lawv xyaum li ntawd. Thaum lawv ua tej yam uas hla Vajtswv kevcai los, lawv tsis txaj muag li, lawv tseem thuam cov uas tsis coj li lawv.​—1Pt. 4:3, 4.

Peb yog Yehauvas Cov Timkhawv. Peb yuav tsum ua siab tawv coj raws li nws tej kevcai. (Loos 12:9) Peb kuj yuav tsum ua tib zoo qhia txog tej uas Vajtswv pom zoo thiab coj peb lub neej raws li nws tej kevcai. Thaum peb xaiv tsoos tsho, zoo rau peb xav li no: ‘Kuv tej khaubncaws puas qhia tias kuv nyiam lub qab ntuj los nyiam Yehauvas txojcai? Thaum lwm tus saib kuv, lawv puas paub tias kuv yog ib tug Khixatia?’ Thaum peb saib T.V. thiab yeeb yaj kiab, zoo rau peb xav li no: ‘Yehauvas puas pom zoo rau kuv saib zaj no? Zaj no txhawb leejtwg lwb tswvyim? Yog kuv saib zaj no, kuv puas ntxub txojkev phem tiag? (Nt.Nk. 101:3) Puas yuav ua rau kuv tsev neeg lossis lwm tus xav yuam kev?’​—1Khl. 10:31-33.

Vim li cas tseem ceeb ua luaj rau peb coj li Yehauvas tej kevcai? Tsis ntev xwb, Yexus Khetos yuav rhuav tshem cov neeg limhiam. (Exkh. 9:4-7) Cov uas ua raws li Yehauvas siab nyiam thiaj yuav dim. (1Yh. 2:15-17) Yog li ntawd, cia peb kub siab lug coj raws li Yehauvas tej kevcai, lwm tus thiaj los qhuas Vajtswv.​—1Pt. 2:11, 12.

Kuv tej tsoos tsho puas qhia tias kuv nyiam lub qab ntuj los nyiam Yehauvas txojcai?

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB UA YEHAUVAS TUS PHOOJYWG​—IB TUG POJNIAM, IB TUG TXIVNEEJ, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Vim li cas zoo rau peb coj raws li Yehauvas tej kevcai?

  • Thaum menyuam tseem yau, vim li cas cov niam txiv yuav tsum qhia Yehauvas tej kevcai rau lawv?

  • Peb yuav tsum qhia Vajtswv lub siab zoo rau lwm tus li cas?