Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 6 Hli Xyoo 2017

 LUB NEEJ KHIXATIA

Xyiv Fab Hlo Tshaj Tawm Txoj Xov Zoo

Xyiv Fab Hlo Tshaj Tawm Txoj Xov Zoo

Tej lub sijhawm peb yuav qaug zog tsis kub siab tshaj tawm txoj xov zoo. Tej zaum cov uas nyob hauv peb thaj tsam tsis xav mloog, lossis peb txaj muag thiab ntshai nrog lwm tus tham. Thaum peb ntsib tej no, peb yeej tsis muaj kev xyiv fab. Tiamsis peb pe hawm tus Vajtswv uas muaj kev xyiv fab, nws xav kom peb teev tiam nws xyiv fab hlo. (Nt.Nk. 100:2; 1Tmt. 1:11) Thaum peb mus tshaj tawm, peb yuav tsum nco ntsoov 3 yam twg peb thiaj muaj kev xyiv fab?

Yam 1, peb “coj xov zoo” mus rau tibneeg. (Yxy. 52:7) Niaj hnub no tibneeg tsis muaj kev cia siab, tiamsis txoj xov zoo yuav pab lawv muaj chaw vam. Txoj xov zoo kuj ua rau peb xyiv fab thiab. Ua ntej peb mus tshaj tawm, cia peb ua tib zoo xav txog tej koob hmoov uas Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav coj los rau lub ntiajteb.

Yam 2, txoj xov zoo uas peb tshaj tawm kho tau tibneeg lub neej thiab pab kom lawv muaj kev ntseeg. Thaum lawv kawm Vajlugkub lawv tso tau tej yam tsis huv tseg thiab muaj kev vam tias yuav tau txojsia ntev mus ib txhis. (Yxy. 48:17, 18; Loos 1:16) Peb tes haujlwm zoo ib yam li thaum muaj xwm txheej, yeej muaj neeg nqes tes nrhiav cov uas ploj lawm. Txawm peb ntsib cov uas tsis xav tau kev pab los, peb yuav tsum mus nrhiav qees. Tseem tshuav cov uas xav tau kev cawm dim.​—Mth. 10:11-14.

Yam 3, yuav qhuas Yehauvas. Nws txaus siab heev thaum peb ua timkhawv txog nws. (Yxy. 43:10; Hnpl. 6:10) Yehauvas muab nws lub hwj huam rau peb, peb thiaj ua taus tes haujlwm no thiab xyiv fab. (Klt. 5:22) Yog li ntawd, cia li thov Yehauvas pub nws lub hwj huam rau peb. Peb thiaj ua siab tus, muaj siab tawv tshaj tawm txoj xov zoo. (Ttx. 4:31) Txawm cov peb ntsib hais li cas los xij, peb yuav tshaj tawm xyiv fab hlo.​—Exkh. 3:3.

Thaum koj mus tshaj tawm txoj xov zoo, koj xav coj tus cwj pwm twg? Yuav ua li cas koj thiaj muaj kev xyiv fab?

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB LAUJ SIJHAWM KAWM VAJLUGKUB KOJ THIAJ XYIV FAB, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Txawm peb siv sijhawm ntau mus tshaj tawm los, vim li cas peb yuav tsum nco ntsoov kawm Vajlugkub ua ntej?

  • Peb xyaum tau Maivliag li cas?

  • Koj kawm Vajlugkub rau lub caij twg?

  • Thaum koj mus tshaj tawm, vim li cas koj thiaj zoo siab xyiv fab?