Yehauvas hais kom Exekhee noj kauj ntawv. Zaj yog toog no piv txog dabtsi?

2:9–3:2

  • Vajtswv txojlus yuav tsum nyob hauv Exekhee lub siab. Tej lus uas sau rau hauv kauj ntawv ua rau Exekhee kub siab lug tshaj tawm

3:3

  • Exekhee zoo siab hlo ua nws tes haujlwm, kauj ntawv thiaj qab zib ib yam li zib ntab

Yog kuv rau siab ntso thov Vajtswv thiab ua tib zoo kawm nws txojlus, yuav pab tau kuv li cas?

 

Kuv yuav ua li cas kuv thiaj kub siab tshaj tawm txoj xov zoo?